Një Plan Individual i Arsimit (PIA) përcakton objektivat individuale të fëmijës me nevoja të veçanta, të përcaktuar nga rregulloret Institucionale. PIA synon të ndihmojë fëmijët për të arritur objektivat arsimore më lehtë. Në të gjitha rastet PIA duhet të përshtatet me nevojat e individit të identifikuar nga procesi i vlerësimit .Posaçërisht PIA ndihmon mësuesit dhe ofruesit e shërbimeve (si edukatorë paraprofessional) të kuptojnë pamundësinë e nxënësit në procesin e të mësuarit dhe mënyrën se si duhet të mësojë ai.

Dhuro - Donate
OJQ “AUTIZMI”
ProCredit Bank 1181 0017 5000 0110 
(SWIFT: MBKOXKPRXXX)
Rr. Antigona Fazliu Nr. 30, Prishtinë, Kosovë
info@autizmi-ks.org +38344151102 +38345442343