Shoqata OJQ “AUTIZMI”
Nr. reg.: 5113676-4, Nr. fis.: 600759916
Kontakti: info@autizmi-ks.net

Tel: 044151102, 045442343;
Adresa: Rr. Antigona Fazliu Nr. 30, Prishtinë

Kryetar i Shoqates është Cenë Krasniqi, Tel: 044151102, Email: cenekrasniqi@hotmail.com

Drejtoreshë e Shoqates është Valmira Kadriaj, Tel: 044898432, Email: mila.kadrijaj@live.com

Shoqata jo-profitabile AUTIZMI, është themeluar në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-57 Për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës.

Qëllimi
Organizata është themeluar me qëllim të zhvillimit të shkathtësive dhe potencialeve të fëmijëve me autizëm, integrimin e tyre në shoqëri dhe rritjen e vetëdijes në nivel qeveritar dhe joqeveritar lidhur me autizmin dhe shërbimet e nevojshme. Për t’i përmbushur qëllimet e saj, organizata do të ndërmarrë, por nuk do të kufizohet vetëm në aktivitetet e poshtëshënuara:

  • Identifikim të fëmijëve në spektrin Autistik
  • Shërbime të qëndrueshme direkte në baza ditore
  • Vlerësim të shkathtësive dhe këshillim profesional 
  • Integrim të fëmijëve në sistem të rregullt edukativ
  • Organizim të rregullt të trajnimeve 
  • Avokim 
  • Hulumtime

Anëtarësimi
Anëtarësimi në organizatë është i hapur për çdo person pa marrë parasysh racën, gjininë, orientimin seksual, shtetësinë, kombësinë, religjionin, moshën ose aftësitë fizike.

Dhuro - Donate
OJQ “AUTIZMI”
ProCredit Bank 1181 0017 5000 0110 
(SWIFT: MBKOXKPRXXX)
Rr. Antigona Fazliu Nr. 30, Prishtinë, Kosovë
info@autizmi-ks.org +38344151102 +38345442343